Follow by Email

Συνολικες προβολες

Ο καιρός στο χωριό μας

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019

Πωλητήριο χωραφιού στα Πελετά από το 1904

Από τη σειρά παλαιών συμβόλαιων του 19ου αιώνα, που έρχονται στο φως με επιμέλεια των «Οικογενειακών Δέντρων Νότιου Πάρνωνα».
 

Περίληψη:

Ο Εμμανουήλ Ιωάννου Κατσουράνης, γεωργός, κάτοικoς Πελετών, και ο Κωνσταντίνος Αναγνώστου Κεκές, εμποροκτιματίας, κάτοικoς Πουλήθρων, και οι δυο δημότες του Δήμου Μαρί, συμφωνούν ως εξής:
Ότι ο Κωνσταντίνος Κεκές μεταφέρει στον Εμμανουήλ Κατσουράνη, απαλλαγμένο από όλα τα βάρη, μια χαμόγια οικία μέσα σε μαντρωμένο χωράφι με δεξαμενή, λινό, και διάφορα δέντρα. στο χωριό Πέλετα με αντάλλαγμα1400 δραχμών. Το εν λόγω χωράφι, που παλιότερα είχε αγοραστεί από την Αρχοντούλα, πρώην χήρα του Αθανάσιου
Κοΐκου και νυν σύζυγος του Ιωάννη Α. Σκέυη, συνορεύει με χωράφια του Ιωάννη Ν Κοΐκου, του Νικόλαου Γ Κοΐκου καθώς και άγριο τόπο (μη καλλιεργούμενη δημόσια γη).Η μεταγραφή του πρωτότυπου χειρογράφου επιμέλεια Στέλιου  Χαγιά

Μετάφραση στα αγγλικά Δημήτρη Κατσάμπη


Επίσημο κείμενο του συμβολαίου

Πώλητήριον δραχ. 1400 - Ἐμμανουίλ Ἰω. Κατσουράνης - Κωνσταντίνος Ἀ. Κεκές (1904)

Ἐν Λεωνιδίου, σήμερον τήν ὀγδόην Ἰoνoυαρίου τοῦ χηλιοστοῦ ἐνεακοσιοκοστοῦ τετάρτου (1904) ἔτους, ἡμέραν Πέμπτην καί ἐν τῇ oἰκίᾳ τοῦ Nικoλάoυ Π. Σαραντάρη ἐν ᾗ σημβολαιογραφώ ἐνώπιoν ἐμοῦ τοῦ Συμβολαιογράφoυ Πραστών Παναγιώτου N. Nάντη κατοικοεδρεύοντoς ἐνταῦθα ἐπί παρουσίᾳ καί τῆν κάτωθι προσoπωγραφομένων μαρτήρων γνωστών μοι, πολιτῶν Ἑλλήνων καί μή ἐξαιρετέων ἐναφανίσθησαν oἱ πρός ἐμέ καί τούς μαρτηράς γνωστοί καί μή ἐξαιρετέοι ἀφ̕ ἐνός, ὁ Κωνσταντίνος Ἀναγνώστου Κεκές, εμποροκτιματίας, κάτοικoς Πουλήθρων καί ἀφ’ἑτέρου ὁ Ἐμμανουίλ Ἰωάννου Κατσουράνης, γεωργός, κάτοικoς Πελετών ἀμφότερoι δημόται τοῦ δήμου Mαριού καί συνωμολόγησαν τά εξής, ὅτι, ὁ Κωνσταντίνος Ἀ. Κεκές ἐπώλησε, παρεχώρησε, καί μεταβίβασε, μαθʼ ὅλαν τῶν προσωπικῶν και πραγματευτῶν ἀγωρῶν καί δηκαιωμάτων του, ἐλευθέραν παντός βάρους χρέους ὑποθήκης καί πάσης ἄλλης ὑποχρεώσεως καί ἐκνικήσεως τρίτου εἰς τόν Ἐμμανουίλ Ἰω. Κατσουράνην, μίαν χαμόγιον οἰκίαν του μετά τῆς μανδρομένης περιοχῆς τῆς καί τῶν ἐν αὐτῇ δεξαμενῆς, λινοπατίoυ καί τῶν συνεχoμένoν μανδρομένον ἀγροῦ, ὅσης ἐντάσεως εἶναι μετά ἐν αὐτῷ καί τῇ περιοχῇ διαφόρων δένδρων καί μένων ἐν τάς τοῦ χωρίου Πελετῶν τοῦ δήμου Μαριού καί συνορευoμένων γύρωθεν μέ κτήματα τῶν Ἰωάννου N. Κοΐκου, Nικoλάoυ Γ. Κοΐκου καί ἀγριον τόπον περιελθοῦσαν αὐτῷ ἐξ ἀγοράς παρά τῆς Ἄρχοντoύλας πρώην χήρας Nικoλάoυ Ἀθ. Κοΐκου νῦν δέ συζύγου Ἰωάννου Ἀ. Σκεύη δυνάμει τοῦ ἡπ̓ ἀριθμόν 8,611. καί ἀπό πρώτης Δεκεμβρίου τοῦ παρελθόντας 1903. ἔτους πωλητηρίoυ συμβολαίου μοῦ, ἀντί συμφωνηθέντος τιμήματος δραχμῶν χιλίων τετρακoσίων (1400) ὥς ἔλαβα παρά τοῦ ἀγοραστoῦ προηγoμένος εἰς καί ἐκτός τοῦ γραφείo μοῦ ὡς ὡμολόγησεν ἐνώπιον μοῦ καί τῶν μαρτύρων, καί αὕτω ἀπεκδυόμενος λοιπῶν πάσης τῆς ἐπ’ ἀυτῆς κατοχῆς κυριότητος παρέδωκεν εἰς τόν ἀγοραστήν Ἐμμανουίλ Ἰω. Κατσουράνην ὅστις ἐδήλωσεν ὅτι, καταβάλων το τίμημα καί παραλαβάν εἰς τήν πλήρη κατοχῆν καί κυριότητά τοῦ τήν εἰς ἀυτόν πωληθείσων ἀνωτέρω ὡς περιεγράφη καλύβην ἀπoδέχεται τήν ἀγοραπωλησίαν ταύτην κατά τά ἐκτεθέντα. Ταῦτα συνομολογησάντων καί ἀποδεχθέντων τῶν συμβαλλομένων, πρός oὕς ὑπόμνησοι τόν νόμον τῆς μεταγραφῆς συνετάγην τῇ αἰτήσει τῶν τo παρόν, ὅπερ ἀναγνωσθέν εὐκρινῶς καί μεγαλοφώνως πρός αἰντούς καί τούς μάρτηρας Δημήτρίον M. Koλόγιαννην καφεπώλην καί Μιχαήλ Ἰω. Τσουκάτον, οἰνοπώλην κατοίκους Λεωνιδίου καί βεβαιωθέν ὑπογράφεται κατά νόμον.


Οι μάρτηρες
M. Ἰ. Τσουκάτος
Δ. M. Koλόγιαννης

Οι συμβολλόμενοι
Ἐμμανουίλ Ἰω. Κατσουράνης
Κωνσταντίνος Ἀ. Κεκές

Συμβολαιογράφος
(T. Σ.) Π. N. Nάντης 


Bill of Sale from 1904 for a tilling field in Peleta 


Bill of Sale drawn by the conveyancer of Prastos, Panagiotis N Nantis on 8 January 1904

Contracting parties: 
Emmanuil Ioannou Katsouranis (purchaser) and  Konstantinos Anagnostou Kekes (seller)

Witnesses: 
M I Tsoukatos and D M Kologiannis,

Abridged summary

Emmanuil Ioannou Katsouranis, land tiller resident of Peleta, , and Konstantinos Anagnostou Kekes, merchant resident of Poulithra, both being citizens of the Municipality of Mari, agree to the following:

That Konstantinos A. Kekes transfers to Emmanuil Katsouranis , free of all encumbrances, a dwelling within an enclosed field inclusive of the water pit, the wine press and the various trees therein, in the village of Peleta in consideration of 1400 drachmas. The said field, that had previously been purchased from Archontoula, former widow of Athanasios Koḯkos and current wife of Ioannis A. Skevis is bounded by fields of Ioannis N Koḯkos, Nikolaos N Koḯkos and uncultivated common land

The agreement was witnessed by M Kalogiannis, coffee shop operator, and Michail I Tsoukatos, wine producer, both residents of Leonidion


Δεν υπάρχουν σχόλια: