Follow by Email

Συνολικες προβολες

Ο καιρός στο χωριό μας

Καταστατικό Πολιτιστικού Συλλόγου

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ

Άρθρο 1ο
Σύσταση, Έδρα
1.1 Ιδρύεται Σύλλογος Πολιτιστικός και εξωραϊστικός με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Απανταχού Καριτσιωτών ΛΑΚΩΝΙΑΣ».
1.2  Έδρα του Συλλόγου ορίζεται το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.
1.3  Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.

Άρθρο 2ο
Σκοπός του Συλλόγου είναι η συμβολή του:
2.1 στην ανάπτυξη, αξιοποίηση και εξωραϊσμό αποκλειστικά της περιοχής του χωρίου Καρίτσα Λακωνίας
2.2 στην κοινωνική και πολιτιστική επιμόρφωση των κατοίκων της περιοχής με σκοπό την παραμονή τους στην περιοχή
2.3 στην καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και η συμβολή του στην αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων όπως και γενικότερων θεμάτων του κοινωνικού συνόλου
2.4 στην διαφύλαξη των τοπικών εθίμων και την προβολή της τοπικής Λαϊκής πολιτιστικής παράδοσης.

Άρθρο 3ο
Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών
Ο Σύλλογος για την πραγματοποίηση των σκοπών του μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο που να συμβάλει στην επίτευξη του ανωτέρω σκοπού:
Ειδικότερα:
3.1 Εισηγείται σε κάθε αρμόδιο προτάσεις και μελέτες που αποσκοπούν στον Εξωραϊσμό της περιοχής Καρίτσας Λακωνίας, στην κατασκευή αναπτυξιακών έργων για τον τουρισμό και την προστασία του περιβάλλοντος
3.2 Διαπραγματεύεται με κάθε αρμόδιο για την επίλυση προβλημάτων της περιοχής
3.3 Οργανώνει γραφεία για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών
3.4 Οργανώνει ομιλίες και διαλέξεις διαφωτιστικού περιεχομένου
3.5 Διοργανώνει λαϊκές γιορτές, συνεστιάσεις, εκδρομές, διαλέξεις, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, προβολές και γενικότερα εκδηλώσεις με θέματα κοινωνικά, οικιστικά και πολιτιστικά
3.6 Εκδίδει ενημερωτικό περιοδικό έντυπο
3.7 Συνεργάζεται με άλλους συλλόγους της ευρύτερης περιοχής που έχουν αντίστοιχους σκοπούς και επιδιώξεις
3.8 Οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του Συλλόγου που έχει πολιτικά κίνητρα ή κίνητρα που επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς, απαγορεύονται.

Β. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 4ο
4.1. Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε :
α. ΙΔΡΥΤΙΚΑ : Αυτά που έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση του Συλλόγου και έχουν υπογράψει το αρχικό καταστατικό.
β. ΤΑΚΤΙΚΑ : Τακτικό μέλος μπορεί να εγγραφεί, αφού έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του i) κάθε μόνιμος κάτοικος του χωριού Καρίτσα Λακωνίας και ii) κάθε μόνιμος κάτοικος άλλης
περιοχής της Ελλάδος ή του Εξωτερικού που κατάγεται (από πατέρα ή μητέρα) από το χωριό Καρίτσα Λακωνίας, καθώς και σύζυγοι αυτών, ύστερα από αίτηση του και θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις
διατάξεις του καταστατικού.
γ. ΕΠΙΤΙΜΑ : Αυτά είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο, στη πολιτεία, στη κοινωνία. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ή το ένα πέμπτο(1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα επιτιμά μελή γράφονται σε ειδικό βιβλίο.
4.2 Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.
4.3 Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Συλλόγου.
4.4 Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Β.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 5ο
5.1 Τα μέλη του Συλλόγου έχουν τα παρακάτω Δικαιώματα:
α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Συλλόγου.
δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου.
ε. Να ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να διαβάζουν τα πρακτικά και να ενημερώνονται για τα οικονομικά του Συλλόγου.
στ. Να διορίζονται στις επιμέρους επιτροπές εργασίας που ιδρύει η Γενική Συνέλευση.
ε. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Συλλόγου.
στ. Να αποχωρούν από το Σύλλογο ελεύθερα.
ζ. Τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
5.2 Μέλη του Συλλόγου που αποχωρούν, μπορούν να ξαναεγγραφούν.

B.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 6ο
Τα μέλη του Συλλόγου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.
β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου.
γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Συλλόγου.
δ. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σύλλογο.
ε. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σύλλογο.
στ. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
ζ. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

Άρθρο 7ο
Αποχώρηση, Διαγραφή και Αποβολή Μελών
7.1 Αποχώρηση, διαγραφή ή αποβολή μέλους του Συλλόγου ενεργείται με απόφαση του Δ.Σ., μετά από προηγούμενη κλήση του μέλους σε απολογία στις εξής περιπτώσεις:
α) οποτεδήποτε έπειτα από έγγραφη αίτηση περί διαγραφής από το μητρώο των μελών, αλλά υποχρεούται ο αιτών να καταβάλει τις καθυστερούμενες μηνιαίες ή άλλες έκτακτες εισφορές του μέχρι την ημέρα της διαγραφής του, δεν έχει δε κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.
β) εάν καθυστερεί την ετήσια συνδρομή του περισσότερο από δύο έτη, με δυνατότητα του Δ.Σ. να επανεγγράψει αυτόν ταυτόχρονα με την καταβολή των καθυστερούμενων εισφορών.
γ) για κάθε παράβαση όρου του παρόντος καταστατικού καθώς και της κάθε φορά ισχύουσας Νομοθεσίας η οποία ρυθμίζει σχετικά.
δ) Σε κάθε περίπτωση και εφ’ όσον κρίνεται από τη Γ.Σ. για σπουδαίους λόγους.
7.1 Το αποβληθέν ή διαγραφέν μέλος μέσα σε δίμηνη προθεσμία από την έγκυρη γνωστοποίηση της απόφασης του Δ.Σ., μπορεί να προσφύγει στη συνέλευση των μελών.
7.2 Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής.

Γ. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 8ο
Οι Πόροι του Συλλόγου προέρχονται από:
α. το Δικαίωμα εγγραφής και τις τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών του, το ύψος των οποίων αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
β. έκτακτες συνδρομές των μελών του μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Τα εισοδήματα που προέρχονται από την περιουσία του Συλλόγου.
δ. δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και γενικά οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις που γίνονται αποδεκτές από το Δ.Σ και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ε. την διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών, γιορτών, παραστάσεων και εκδρομών
στ. κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

Άρθρο 9ο
Οικονομική Διαχείριση
9.1. Η διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
9.2. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.
9.3. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
9.4. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Συλλόγου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
9.5. Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του Συλλόγου χρηματικό ποσό μέχρι πεντακόσια (500) € και το υπόλοιπο κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό.
9.6. Η ανάληψη χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό ενεργείται με επιταγή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.
9.7. Οι πληρωμές του Συλλόγου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.
9.8. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι' αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για ποσό μικρότερο από τρεις (3.000,00)€, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
9.9. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μέχρις χίλια (1000,00) € και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση από το Δ.Σ.

Δ1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 10ο
Όργανα του συλλόγου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ)
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ)
γ) Η εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε)
Ι0.1. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μεταξύ
των τακτικών μελών με τρεις (3) αναπληρωτές τους. Η θητεία του Δ.Σ είναι τριετής και εκλέγεται με σταυρούς προτίμησης, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα  αφ από μυστική ψηφοφορία. Τις λεπτομέρειες τις ρυθμίζει το Δ.Σ με απόφασή του. Η ψηφοφορία για ανάδειξη του Δ.Σ εποπτεύεται από Τριμελή επιτροπή εκλεγμένη από τη Γενική Συνέλευση.
10.2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.
10.3. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
10.4. Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Συλλόγου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
10.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4)τουλάχιστον μέλη του. Στις συνεδριάσεις μπορούν να παραστούν όποια τακτικά μελή θέλουν τα οποία μπορούν να παίρνουν το λόγο για να αναπτύξουν θέματα τα οποία έχουν εισηγηθεί εγγράφως στο Δ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ μια συνεδρίαση μπορεί να μεταβληθεί σε κλειστή για να συζητηθούν προσωπικά ή ειδικά θέματα.
10.6. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ένας από τους Συμβούλους.
10.7. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
10.8. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
10.9. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
10.10. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
10.11. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
10.12. Σε περίπτωση που παραιτηθούν έξι (6) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Συλλόγου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
10.13. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Συλλόγου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.

Άρθρο 11ο
Εκλογή Αιρετών Μελών του Συλλόγου
11.1. Όσοι επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
11.2. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτή ότι έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό.
11.3. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
11.4. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συνδέσμου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ' ανώτατο.
11.5. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.
11.6. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.
11.7. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Συλλόγου.
Δ2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 12ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο :
α. Διοικεί το Σύλλογο.
β. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.
γ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις
συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
δ. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
ε. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
στ. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που
οι νόμοι επιβάλλουν.
ζ. Διορίζει από τα μέλη του Συλλόγου Επιτροπές για την αντιμετώπιση
θεμάτων του Συλλόγου.
η. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου.
θ. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των
σκοπών του Συλλόγου.
ι. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Σύλλογος.
ια. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του
Συλλόγου, καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα
χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με
πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) και σε περίπτωση που σε δύο (2)
αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα
παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.
ιβ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συλλόγου ενώπιον τρίτων και
των κρατικών Αρχών.
ιγ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Συλλόγου ή άλλους επιστημονικούς ή
τεχνικούς συμβούλους.
ιδ. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Συλλόγου και συνάπτει
συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σύλλογο
και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.
ιε. Διοργανώνει επιμορφωτικές διαλέξεις.
ιστ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Συλλόγου.
ιζ. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού.
ιη. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
ιθ. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση.
κ. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σύλλογο.
κα. Συντάσσει τον απολογισμό δραστηριότητας και τον προϋπολογισμό
του έτους και τους υποβάλλει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση.
Δ3.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 13ο
Αρμοδιότητες Προέδρου
13.1 Ο Πρόεδρος του Συλλόγου:
α. Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και
τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
β. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ και υπογράφει τα αντίστοιχα
Πρακτικά.
γ. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
δ. Εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών,
εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό
Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
ε. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου.
στ. Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
ζ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Συλλόγου.
η. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.
θ. Υπογράφει με τον Ταμία τα Γραμμάτια εισπράξεων.
ι. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον τραπεζικό λογαριασμό.
ια. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
ιβ. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του
Συλλόγου.
ιγ. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.
13.2. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο –
όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο
Γενικός Γραμματέας ή ο πρεσβύτερος από τους παρόντες Συμβούλους.
Άρθρο 14ο
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
14.1. Ο Γενικός Γραμματέας :
α. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Συλλόγου.
β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Συλλόγου υπογράφοντας μαζί με
τον Πρόεδρο.
γ. Τηρεί τα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Γ.Σ.
δ. Τηρεί την σφραγίδα του Συλλόγου και σφραγίζει τα έγγραφα.
ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του Συλλόγου και παρέχει σε αυτά κάθε
απαιτούμενο στοιχείο.
στ. Φυλάσσει τα Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού
Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της
Ελεγκτικής Επιτροπής.
ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των
Βιβλίων και στοιχείων του Συλλόγου.
14.2. Τον Γενικό Γραμματέα -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει
ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 15ο
Αρμοδιότητες Ταμία
15.1. Ο Ταμίας :
α. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου.
β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις του Συλλόγου υπογράφοντας κάθε
σχετικό έγγραφο σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που έχει καταρτίσει το Δ.Σ
και έχει εγκρίνει η Γ.Σ όπως επίσης προβαίνει στην πληρωμή και
οποιασδήποτε άλλης δαπάνης έχει αποφασίσει το Δ.Σ ή Γ.Σ.
γ. Κινεί συνυπογράφοντας με τον Πρόεδρο τον Τραπεζικό λογαριασμό
του Συλλόγου. Σε περίπτωση που αυτοί κωλύονται η ανάληψη από τον
τραπεζικό λογαριασμό γίνεται από κάθε μέλος του Δ.Σ το οποίο έχει λάβει
προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση από το Δ.Σ.
δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής
Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε
στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
ε. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι
συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
στ. Συντάσσει τον απολογισμό του ταμείου και τον Ισολογισμό.
15.2. Τον Ταμία-όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ένας από τους
Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από τον
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Άρθρο 16ο
Εξελεγκτική Επιτροπή
Ο οικονομικός έλεγχος του συλλόγου γίνεται από τριμερή (3)Εξελεγκτική
Επιτροπή (Ε.Ε) που έχει τριετή (3) θητεία και εκλέγεται με όμοιο τρόπο προς
το Δ.Σ και συγχρόνως.
Άρθρο 16αο
16.1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των
μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία μέλη και τρείς
αναπληρωτές τους.
16.2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του
Συλλόγου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Τακτικής
Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά τη λήξη
του οικονομικού έτους.
16.3. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως
οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του
οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα
μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της
Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Συλλόγου τα πορίσματα.
16.4 Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με
έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της
Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το
Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενικής
Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.
Άρθρο 17ο
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν
επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σύλλογο με σχέση εξαρτημένης
εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον Σύλλογο συμβάσεις που
συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.
Ε.ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 18ο
18.1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο
όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που τον αφορούν,
εκτός εκείνων που έχουν ανατεθεί σε άλλο όργανο του με άλλες διατάξεις του
παρόντος καταστατικού.
18.2. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν
από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της με
ανοιχτή ψηφοφορία, καθώς και από τα παρόντα μέλη του Συλλόγου.
18.3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο
μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό
Συμβούλιο.
18.4. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα
τακτικά μέλη του Συλλόγου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των
μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής
ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο
και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές
περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική
Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως
της σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.
18.5. Τα μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προκλήσεις
που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του
Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα.
18.6 Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς
επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
18.7. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται
αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5)
τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν
από την συζήτηση.
18.8. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα
ανεξαιρέτως τα μέλη του Συλλόγου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους
σε συγκεκριμένη πρόταση.
18.9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να
προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση
της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
Άρθρο 19ο
Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως
19.1. Τα μέλη του Συλλόγου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική
Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του
Συλλόγου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους
που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό
νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Συλλόγου.
19.2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία
οποιουδήποτε αριθμού από τα μέλη του σωματείου.
19.3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της
Συνελεύσεως.
19.4. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται α)για τις εκλογές των οργάνων, β)για τις
τροποποιήσεις των άρθρων του Καταστατικού, γ)για τη διάλυση του
Συλλόγου, δ)για την ανάκληση μελών του Δ.Σ και της Ε.Ε. Τυχόν ενστάσεις
κατά αποφάσεων της Γ.Σ υποβάλλονται κατά την διάρκεια της ίδιας Γ.Σ και
μόνον, η οποία και αποφασίζει αμέσως.
19.5. Ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου μπορεί να παρίσταται κατά τις
συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
19.6. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση
των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
19.7. Για να αποφασιστεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του
σωματείου χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών (η οποία θα
πρέπει να υπολογιστεί με βάση όχι όλα τα μέλη του σωματείου, αλλά μόνο τα
ταμειακώς εντάξει μέλη) και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
19.8. Για να μεταβληθεί ο σκοπός του σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα
τα μέλη (είτε είναι, είτε όχι ταμειακώς εντάξει). Οι απόντες δύνανται να
δηλώσουν τη συναίνεσή τους με έγγραφο, που παραδίνεται στη διοίκηση του
σωματείου. Μέλη που εψήφησαν στη συνέλευση κατά της μεταβολής του
σκοπού, δεν αποκλείεται να συναινέσουν μεταγενέστερα προς τούτο.
19.9. Οι αποφάσεις της Γ.Σ υποχρεώνουν τόσο τα παρόντα και
εκπροσωπούμενα μέλη όσο και τα απόντα.
19.10 Τα Πρακτικά Συνεδριάσεως καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως
και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.
Άρθρο 20ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως
20.1. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται
ενώπιον της για συζήτηση.
20.2. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να
επανασυζητηθούν.
20.3. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.
20.4. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι:
α. Να εγκρίνει τον ετήσιο πρόγραμμα δράσεως του Συλλόγου, τον
προϋπολογισμό, την έκθεση πεπραγμένων και τον ετήσιο διαχειριστικό
απολογισμό, την ετήσια έκθεση της Ε.Ε και τον Ισολογισμό και να απαλλάσσει
το Δ.Σ από πάσης ευθύνης.
β. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
δ. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
ε. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Συλλόγου.
στ. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής
Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
ζ. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
η. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Συλλόγου.
θ. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.
ια. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες
ευρύτερης εκτάσεως.
ιβ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου.
ιγ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.
ιδ. Η αναστολή των εργασιών του Συλλόγου.
ιε. Η διάλυση του Συλλόγου.
20.5. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιγ, ιδ για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η
συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και
ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4)
αυτών.
Άρθρο 21ο
Τροποποίηση Καταστατικού
21.1 Ο Σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με
παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών (η οποία θα πρέπει να υπολογιστεί
με βάση όχι όλα τα μέλη του σωματείου, αλλά μόνο τα ταμειακώς εντάξει
μέλη) και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
22.2. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα
σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.
Άρθρο 22ο
Εσωτερικοί Κανονισμοί
22.1 Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου
μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
22.2 Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη
της δημοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.
Άρθρο 24ο
Διάλυση σωματείου
24.1. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των
μελών παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών (η οποία θα πρέπει να
υπολογιστεί με βάση όχι όλα τα μέλη του σωματείου, αλλά μόνο τα ταμειακώς
εντάξει μέλη) και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
24.2. Την διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα
πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική
Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.
24.3  Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για
παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.
Άρθρο 23ο
Τύχη Περιουσίας Συλλόγου
Η περιουσία του Συλλόγου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται
μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των
μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση η περιουσία
περιέρχεται στο Δήμο που ανήκει το χωριό Καρίτσα Λακωνίας.
Άρθρο 24ο
Σφραγίδα Σήμα
24.1 Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος
ιδρύσεως του Συλλόγου και περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου και την
έδρα.
24.2 Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό
Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του.
Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με
τροποποίηση του Καταστατικού.
Άρθρο 25ο
Βιβλία του Συλλόγου
Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι :
- Υποχρεωτικά
α. Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία
των μελών που αφορούν το Σύλλογο.
β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών.
ε. Βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου.
- Προαιρετικά :
α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.
δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.
Άρθρο 26ο
Γενικές Διατάξεις
26.1. Πράξεις των οργάνων του Συλλόγου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το
Σύλλογο εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται
κατά τον χρόνο της θητείας τους.
26.2. Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό θα ρυθμίζεται με
απόφαση του Δ.Σ, η οποία θα επικυρώνεται από την Τακτική Γενική
Συνέλευση και γενικότερα σύμφωνα με το Νόμο περί σωματείων του Αστικού
Κώδικα (Α.Κ)
Άρθρο 27ο
Προσωρινή Διάταξη
Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Συλλόγου μέχρι που να ληφθεί
διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής :
α. Δικαίωμα εγγραφής στο Σύλλογο των τακτικών μελών ποσό 20€.
β. Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών ποσό 20€.
Άρθρο 28ο
Τελική Διάταξη
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από εικοσιοκτώ (28) άρθρα και ένα
πίνακα με τα ιδρυτικά μέλη συζητήθηκε, ψηφίστηκε και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο
και στο σύνολο του από τα ιδρυτικά μέλη την 24/08/08 στο Δημοτικό
Διαμέρισμα Καρίτσα ΛΑΚΩΝΙΑΣ. Την ίδια μέρα εξέλεξαν επταμελή
(7)προσωρινή Διοίκηση, η οποία εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις
ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες τυχόν θα υποδειχθούν
από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την έγκριση του παρόντος
Καταστατικού.
Η προσωρινή επταμελής διοίκηση, θα διοικήσει το σύλλογο μέχρι την 1η
Γενική Συνέλευση, εξουσιοδοτείται να ενεργεί ότι χρειάζεται για την επίτευξη
των σκοπών του Συλλόγου.

Καρίτσα , 24/08/2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: