Follow by Email

Συνολικες προβολες

Ο καιρός στο χωριό μας

Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012

Επίσημη απόφαση Δήμου: Το παλαιό σχολείο στα χέρια του πολιτιστικού συλλόγου

(Φωτο: Γιάννης Γαβριήλ)
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Καριτσιωτών ασκεί δραστηριότητα η οποία είναι κοινωφελής, προάγει τα τοπικά συμφέροντα, προωθεί τον πολιτισμό και βελτιώνει την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας στους συγχωριανούς
Κατόπιν ομόφωνης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα, την Πέμπτη 9 Αυγούστου 2012, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Καριτσιωτών έχει πλέον την επίσημη άδεια να αξιοποιήσει το κτίριο του παλαιού σχολείου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως ιατρείο και κέντρο νεότητας.

Ήταν το εικοστό θέμα σε μια πολύ γεμάτη ημερήσια διάταξη και η πρόεδρος κ. Ελένη Δεντάκου είχε καλέσει επίσης να παραστούν ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Γρυπιώτης, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Καρίτσας κ. Δημήτρης Κατσάμπης, ενώ εισηγητής του θέματος ήταν ο αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Παναγιωτακάκος ο οποίος και πρότεινε την αξιοποίηση του κτιρίου από τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού. Προς στήριξη της πρότασης επικαλέστηκε τις συστάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, συγκεκριμένα πρώτον της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, και δεύτερων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Και οι δύο συστάσεις δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου παρακάτω.

Ύστερα από την εισήγηση του αντιδημάρχου, η κ. Δεντάκου κάλεσε το Συμβούλιο και τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας Καρίτσας, να αποφασίσουν σχετικά. Το Συμβούλιο και ο κ. Κατσάμπης μετά από διαλογική συζήτηση αφού
έλαβαν υπόψη τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών αποφάσισαν ομόφωνα την αξιοποίηση του κτιρίου του παλαιού σχολείου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Καριτσιωτών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πνευματικό κέντρο, καθώς ο σύλλογος ασκεί αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής και προάγει τα τοπικά συμφέροντα. Για να μπορέσει το εν λόγω κτίριο να χρησιμοποιηθεί ως πνευματικό κέντρο θα πρέπει να γίνουν εργασίες επισκευής, διαμόρφωση ή και ενίσχυσης τις οποίες θα εκτελέσει ο σύλλογος.

Τονίζεται ότι ο σύλλογος πριν την έναρξη εργασιών επισκευής
θα υποβάλει τις απαιτούμενες μελέτες για έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και στη συνέχεια θα εξασφαλίσει όλες τις εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

Σύσταση Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών

«Πρόκειται για ισόγειο κτίριο με φέροντα οργανισμό από αργολιθοδομή, που ευρίσκεται κατ’ επέκταση του πρώην κοινοτικού καταστήματος και σε επαφή με αυτό, είναι στατικώς ανεξάρτητο, και έχει επιφάνεια 57,72 τ.μ..

Το παραπάνω κτίριο έχει κατασκευασθεί προ του έτους 1923 και λειτούργησε ως Δημοτικό Σχολείο έως το τέλος της δεκαετίας του 1950 οπότε και λειτούργησε το νέο Δημοτικό Σχολείο που ευρίσκεται στην είσοδο του χωριού. Το συγκεκριμένο κτίριο έχει πάψει να λειτουργεί ως διδακτήριο για χρονικό διάστημα άνω των 50 ετών και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι δεν δύναται να θεωρείται πλέον σχολικό κτίριο.


Επιπλέον δεν περιλαμβάνεται στην αρ. 563/14-06-1995 Διαπιστωτική Απόφαση
του Νομάρχη Λακωνίας ‘’περί μεταβίβασης της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δημοτικού Σχολείου Καρίτσας’’, η οποία μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Γερακίου στον τόμο 60 με αρ. 416 την 28-06-1995.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 πραγματοποιήθηκε από την Κοινότητα
Καρίτσας, προσθήκη πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή, εδραζόμενη επί περιμετρικού σενάζ οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων 65x80. Στοιχεία για την προγενέστερη κατάσταση επικάλυψης δεν διατίθενται.

Το κτίριο εμφανίζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης, παρουσιάζεται σε μεγάλο
τμήμα της φέρουσας τοιχοποιίας, κυρίως στη βάση, αποσύνθεση του συνδετικού κονιάματος και αποδιοργάνωση της τοιχοποιίας με απώλεια λιθοσωμάτων κατά τόπους, που οφείλονται πιθανώς σε περιβαλλοντικές δράσεις (π.χ. κύκλοι ύγρανσης – ξήρανσης), στην παλαιότητα της κατασκευής και στην έλλειψη συντήρησης. Επίσης δεν υπάρχουν εξωτερικά κουφώματα.

Για να μπορέσει να δοθεί σε χρήση το παραπάνω κτίριο απαιτούνται:

Α) Έλεγχος φέροντος οργανισμού προκειμένου να διαπιστωθεί η στατική του επάρκεια στην μορφή που έχει σήμερα  

Β) Εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης, διαμόρφωσης, ή και ενίσχυσης εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες από τον έλεγχο στατικής επάρκειας.

Η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για την παραχώρηση της χρήσης του
παραπάνω κτιρίου στον «Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Απανταχού Καριτσιωτών» προκειμένου να αξιοποιηθεί ως Πολιτιστικό Κέντρο και χώρο στέγασης του ιατρείου, σύμφωνα με το αίτημα των εκπροσώπων του, με δαπάνη που θα βαρύνει τον ίδιο τον σύλλογο, με την προϋπόθεση ότι ο σύλλογος πριν την έναρξη των εργασιών επισκευής, διαμόρφωσης ή και ενίσχυσης, θα υποβάλει τις απαιτούμενες μελέτες για έγκριση από την Υπηρεσία μας και στη συνέχεια θα εξασφαλίσει όλες τις εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.»

Σύσταση ΑυτοτελούςΤμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

«Ο Πολιτιστικός Σύλλογος απανταχού Καριτσιωτών, με αίτησή του, ζητά τον αποχαρακτηρισμό ενός παλαιού σχολείου προκειμένου το κτίριο να αξιοποιηθεί, όπως αναφέρουν και να χρησιμοποιηθεί ως πολιτιστικό κέντρο και χώρος στέγασης του ιατρείου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463 / 2006
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου Ευρώτα το Αυτοτελές Τμήμα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους (Αρμοδιότητες Γραφείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και διά βίου μάθησης εδ. 4η).

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 14916 / 26-06-2012 έγγραφο της Δ/νσης
Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα, το συγκεκριμένο κτίριο έχει πάψει να λειτουργεί ως διδακτήριο για χρονικό διάστημα άνω των 50 ετών και ως εκ τούτου δε δύναται να θεωρείται πλέον σχολικό κτίριο.

Επιπλέον δεν περιλαμβάνεται στην αρ. 563 / 14-06-1995 Διαπιστωτική Απόφαση
του Νομάρχη Λακωνίας «περί μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας του Δημοτικού Σχολείου Καρίτσας», η οποία μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Γερακίου στον τ. 60 με αρ. 416 την 28-06-1995.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ του Δήμου Ευρώτα το
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού εισηγείται ακόμη τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ, (Αρμοδιότητες Γραφείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας γενιάς εδ. 6α).

Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της αξιοποίησης των κτιρίων του
Δήμου για την προαγωγή του πολιτισμού και τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας στους δημότες η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για την παραχώρηση της χρήσης του εν λόγω κτιρίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καρίτσας και την αξιοποίησή του, με δαπάνες που θα βαρύνουν τον εν λόγω σύλλογο, εφόσον ο Πολιτιστικός Σύλλογος απανταχού Καριτσιωτών, ασκεί αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα η οποία είναι κοινωφελής, προάγει τα τοπικά συμφέροντα και συγκεκριμένα προωθεί τον πολιτισμό και βελτιώνει την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας στου δημότες.

Πρέπει όμως να επισημανθεί κι εδώ όπως και στο ανωτέρω έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα
ότι ο σύλλογος πριν την έναρξη των εργασιών επισκευής, διαμόρφωση ή και ενίσχυσης, θα υποβάλει τις απαιτούμενες μελέτες για έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και στη συνέχεια θα εξασφαλίσει όλες τις εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: