Follow by Email

Συνολικες προβολες

Ο καιρός στο χωριό μας

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019

Πωλητήριο χωραφιού στα Πελετά από το 1904

Από τη σειρά παλαιών συμβόλαιων του 19ου αιώνα, που έρχονται στο φως με επιμέλεια των «Οικογενειακών Δέντρων Νότιου Πάρνωνα».
 

Περίληψη:

Ο Εμμανουήλ Ιωάννου Κατσουράνης, γεωργός, κάτοικoς Πελετών, και ο Κωνσταντίνος Αναγνώστου Κεκές, εμποροκτιματίας, κάτοικoς Πουλήθρων, και οι δυο δημότες του Δήμου Μαρί, συμφωνούν ως εξής:
Ότι ο Κωνσταντίνος Κεκές μεταφέρει στον Εμμανουήλ Κατσουράνη, απαλλαγμένο από όλα τα βάρη, μια χαμόγια οικία μέσα σε μαντρωμένο χωράφι με δεξαμενή, λινό, και διάφορα δέντρα. στο χωριό Πέλετα με αντάλλαγμα1400 δραχμών. Το εν λόγω χωράφι, που παλιότερα είχε αγοραστεί από την Αρχοντούλα, πρώην χήρα του Αθανάσιου
Κοΐκου και νυν σύζυγος του Ιωάννη Α. Σκέυη, συνορεύει με χωράφια του Ιωάννη Ν Κοΐκου, του Νικόλαου Γ Κοΐκου καθώς και άγριο τόπο (μη καλλιεργούμενη δημόσια γη).Η μεταγραφή του πρωτότυπου χειρογράφου επιμέλεια Στέλιου  Χαγιά

Μετάφραση στα αγγλικά Δημήτρη Κατσάμπη


Επίσημο κείμενο του συμβολαίου

Πώλητήριον δραχ. 1400 - Ἐμμανουίλ Ἰω. Κατσουράνης - Κωνσταντίνος Ἀ. Κεκές (1904)

Ἐν Λεωνιδίου, σήμερον τήν ὀγδόην Ἰoνoυαρίου τοῦ χηλιοστοῦ ἐνεακοσιοκοστοῦ τετάρτου (1904) ἔτους, ἡμέραν Πέμπτην καί ἐν τῇ oἰκίᾳ τοῦ Nικoλάoυ Π. Σαραντάρη ἐν ᾗ σημβολαιογραφώ ἐνώπιoν ἐμοῦ τοῦ Συμβολαιογράφoυ Πραστών Παναγιώτου N. Nάντη κατοικοεδρεύοντoς ἐνταῦθα ἐπί παρουσίᾳ καί τῆν κάτωθι προσoπωγραφομένων μαρτήρων γνωστών μοι, πολιτῶν Ἑλλήνων καί μή ἐξαιρετέων ἐναφανίσθησαν oἱ πρός ἐμέ καί τούς μαρτηράς γνωστοί καί μή ἐξαιρετέοι ἀφ̕ ἐνός, ὁ Κωνσταντίνος Ἀναγνώστου Κεκές, εμποροκτιματίας, κάτοικoς Πουλήθρων καί ἀφ’ἑτέρου ὁ Ἐμμανουίλ Ἰωάννου Κατσουράνης, γεωργός, κάτοικoς Πελετών ἀμφότερoι δημόται τοῦ δήμου Mαριού καί συνωμολόγησαν τά εξής, ὅτι, ὁ Κωνσταντίνος Ἀ. Κεκές ἐπώλησε, παρεχώρησε, καί μεταβίβασε, μαθʼ ὅλαν τῶν προσωπικῶν και πραγματευτῶν ἀγωρῶν καί δηκαιωμάτων του, ἐλευθέραν παντός βάρους χρέους ὑποθήκης καί πάσης ἄλλης ὑποχρεώσεως καί ἐκνικήσεως τρίτου εἰς τόν Ἐμμανουίλ Ἰω. Κατσουράνην, μίαν χαμόγιον οἰκίαν του μετά τῆς μανδρομένης περιοχῆς τῆς καί τῶν ἐν αὐτῇ δεξαμενῆς, λινοπατίoυ καί τῶν συνεχoμένoν μανδρομένον ἀγροῦ, ὅσης ἐντάσεως εἶναι μετά ἐν αὐτῷ καί τῇ περιοχῇ διαφόρων δένδρων καί μένων ἐν τάς τοῦ χωρίου Πελετῶν τοῦ δήμου Μαριού καί συνορευoμένων γύρωθεν μέ κτήματα τῶν Ἰωάννου N. Κοΐκου, Nικoλάoυ Γ. Κοΐκου καί ἀγριον τόπον περιελθοῦσαν αὐτῷ ἐξ ἀγοράς παρά τῆς Ἄρχοντoύλας πρώην χήρας Nικoλάoυ Ἀθ. Κοΐκου νῦν δέ συζύγου Ἰωάννου Ἀ. Σκεύη δυνάμει τοῦ ἡπ̓ ἀριθμόν 8,611. καί ἀπό πρώτης Δεκεμβρίου τοῦ παρελθόντας 1903. ἔτους πωλητηρίoυ συμβολαίου μοῦ, ἀντί συμφωνηθέντος τιμήματος δραχμῶν χιλίων τετρακoσίων (1400) ὥς ἔλαβα παρά τοῦ ἀγοραστoῦ προηγoμένος εἰς καί ἐκτός τοῦ γραφείo μοῦ ὡς ὡμολόγησεν ἐνώπιον μοῦ καί τῶν μαρτύρων, καί αὕτω ἀπεκδυόμενος λοιπῶν πάσης τῆς ἐπ’ ἀυτῆς κατοχῆς κυριότητος παρέδωκεν εἰς τόν ἀγοραστήν Ἐμμανουίλ Ἰω. Κατσουράνην ὅστις ἐδήλωσεν ὅτι, καταβάλων το τίμημα καί παραλαβάν εἰς τήν πλήρη κατοχῆν καί κυριότητά τοῦ τήν εἰς ἀυτόν πωληθείσων ἀνωτέρω ὡς περιεγράφη καλύβην ἀπoδέχεται τήν ἀγοραπωλησίαν ταύτην κατά τά ἐκτεθέντα. Ταῦτα συνομολογησάντων καί ἀποδεχθέντων τῶν συμβαλλομένων, πρός oὕς ὑπόμνησοι τόν νόμον τῆς μεταγραφῆς συνετάγην τῇ αἰτήσει τῶν τo παρόν, ὅπερ ἀναγνωσθέν εὐκρινῶς καί μεγαλοφώνως πρός αἰντούς καί τούς μάρτηρας Δημήτρίον M. Koλόγιαννην καφεπώλην καί Μιχαήλ Ἰω. Τσουκάτον, οἰνοπώλην κατοίκους Λεωνιδίου καί βεβαιωθέν ὑπογράφεται κατά νόμον.


Οι μάρτηρες
M. Ἰ. Τσουκάτος
Δ. M. Koλόγιαννης

Οι συμβολλόμενοι
Ἐμμανουίλ Ἰω. Κατσουράνης
Κωνσταντίνος Ἀ. Κεκές

Συμβολαιογράφος
(T. Σ.) Π. N. Nάντης 


Bill of Sale from 1904 for a tilling field in Peleta 


Bill of Sale drawn by the conveyancer of Prastos, Panagiotis N Nantis on 8 January 1904

Contracting parties: 
Emmanuil Ioannou Katsouranis (purchaser) and  Konstantinos Anagnostou Kekes (seller)

Witnesses: 
M I Tsoukatos and D M Kologiannis,

Abridged summary

Emmanuil Ioannou Katsouranis, land tiller resident of Peleta, , and Konstantinos Anagnostou Kekes, merchant resident of Poulithra, both being citizens of the Municipality of Mari, agree to the following:

That Konstantinos A. Kekes transfers to Emmanuil Katsouranis , free of all encumbrances, a dwelling within an enclosed field inclusive of the water pit, the wine press and the various trees therein, in the village of Peleta in consideration of 1400 drachmas. The said field, that had previously been purchased from Archontoula, former widow of Athanasios Koḯkos and current wife of Ioannis A. Skevis is bounded by fields of Ioannis N Koḯkos, Nikolaos N Koḯkos and uncultivated common land

The agreement was witnessed by M Kalogiannis, coffee shop operator, and Michail I Tsoukatos, wine producer, both residents of Leonidion


Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019

Καινούργιο βιβλίο Βασίλη Γ. Βλαχάκου: Στις 10 Αυγούστου «οι Αετοί της Καρίτσας» απλώνουν τα φτερά τους


«Αετοί οι ψυχές τους στα ουράνια
πάνω από Τσούκα κι Ελατιά
αγναντεύουν τα κοπάδια στα ρουμάνια
και στην Καρίτσα ρίχνουν μια ματιά»

Το διαφημιστικό αυτό στο οπισθόφυλλο προσφέρει μια δελεαστική γεύση από το τί περιμένει τον αναγνώστη, κι έτσι όλοι μας - χωριανοί, απόγονοι και φίλοι ανά τον κόσμο- ανυπομονούμε να διαβάσουμε το καινούργιο βιβλίο του διακεκριμένου Λάκωνα λογοτέχνη, Βασίλη Βλαχάκου.

Το βιβλίο που φέρει τον τίτλο «Οι Αετοί της Καρίτσας» είναι 310 σελίδων και επικεντρώνεται στη ζωή και την εποχή των θρυλικών μας χωριανών μπάρμπα-Μιχάλη Ρουμάνο (1884-1981) καθώς και στον αδερφό του Κωνσταντή-Ρουμάνο (1864-1955).

Ο Βασίλης Βλαχάκος, βραβευμένος Λάκωνας ποιητής και λογοτέχνης, ήταν δάσκαλος στο σχολείο της Καρίτσας στις αρχές της δεκαετίας του '70 και κρατάει τις καλύτερες αναμνήσεις από την εποχή εκείνη. Θυμάται είχε περίπου 40 παιδιά στο σχολείο. Οι χωριανοί τον αγκάλιασαν με ζεστασιά και ο νεαρός τότε δάσκαλος, παρόλο που όταν πρωτοπήγε ομολογεί αισθάνθηκε «εξόριστος», γρήγορα κατόπιν τους ένιωσε δικούς του ανθρώπους! «Γι’ αυτούς τους ανθρώπους και για το χωριό, όφειλα να γράψω κάτι. Τους το χρωστούσα!» ο ίδιος σημειώνει.

Εμείς, από την πλευρά μας, τον ευχαριστούμε θερμά για την θαυμάσια τιμή και του ευχόμαστε καλοτάξιδοι να είναι «Οι Αετοί της Καρίτσας».


Η δημόσια παρουσίαση του βιβλίου θα λάβει χώρα το Σάββατο 10 Αυγούστου 2019 και ώρα 7. 45΄μ.μ. στην πλατεία της Καρίτσας.

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση: Παρουσίαση του βιβλίου «οι Αετοί της Καρίτσας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
των Απανταχού Καριτσιωτών Λακωνίας

Σας προσκαλούν

Το Σάββατο 10 Αυγούστου 2019
και ώρα 7. 45΄μ.μ.
στην πλατεία της Καρίτσας
για την παρουσίαση του βιβλίου
του Βασίλη Γ. Βλαχάκου 
"οι Αετοί της Καρίτσας"

Πανηγύρι στη Καρίτσα

Την Τετάρτη 31 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο χωριό μας!

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΙΤΣΙΩΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ διοργανώνει Μεγάλο λαϊκό πανηγύρι στην κεντρική πλατεία του χωριού. Μαζί μας ο Τάκης Σούρσος και η Μάγδα Κούμπουλα στο τραγούδι.
Στο κλαρίνο ο Σωτήρης Κανελλάκης,ο Νίκος Βορίλας στο μπουζούκι και ο Νίκος Σταθάκης στο βιολί. Θα προσφέρονται εκλεκτοί μεζέδες, παγωμένη μπύρα και ποτά.
ΕΊΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ.
Τηλέφωνο κρατήσεων 6907183681.

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019

Φωτογραφία του Μήνα Ιουλίου 2019: Ο Αντώνης και η Κατίνα Κατσάμπη σήμερα γιορτάζουν 60 χρόνια γάμου

Η φωτογραφία του μήνα Ιουλίου 2019, αριθμός 91 στη σειρά, είναι από το γάμο του Αντώνη και της Κατίνας Κατσάμπη που σήμερα γιορτάζουν την 60ή τους επέτειο. Ο Αντώνης και η Κατίνα κλέφτηκαν και παντρεύτηκαν στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη «Του Αλεποχωρίτη» στις 23 Ιουλίου 1959, όταν εκείνος ήταν 27 ετών και εκείνη μόλις 18. Κούμπαροι ήταν ο Χρήστος Αποστόλη Χαγιάς και η Ελένη Γεωργίου Αντωνίου.

Τη φωτογραφία την παρεχώρησε το ανδρόγυνο.

Η φωτογραφία έχει επίσης δημοσιευτεί στις «Παλιές φωτογραφίες από την Καρίτσα Λακωνίας» στο Facebook.

Photo of the month July 2019: Antonis and Katina Katsampis celebrate 60 years of marriage

The photograph for the month of July 2019, number 91 in the series, is from the wedding of Antonis and Katina Katsampis who today are celebrating their 60th anniversary.

Antonis and Katina eloped and were married at the chrurch of Agios Ioannis "The Alepochoritis" on July 23, 1959, when he was 27 and she was only 18. The koumparoi were Christos Apostoli Chagias and Eleni Georgiou Antoniou.

The photograph was provided by the couple.

Previously published in "Old photos from Karitsa of Laconia" on Facebook.

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019

Μέχρι πότε; Δύο δρόμοι μια μοίρα

Πολλοί από τους δρόμους στα μέρη μας επιδεινώνονται γρήγορα με ελάχιστη συντήρηση από τις αρμόδιες αρχές, όποιες κι αν αυτές είναι, όπου κι αν εδρεύουν.
Εκτός από την απογοητευτική θλιβερή παραμέληση του δρόμου που οδηγεί στην Καρίτσα, κάτι που έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως, τώρα διαπιστώνεται ότι κι ο δρόμος μόλις έξω από το γειτονικό μας Γεράκι βρίσκεται να αντιμετωπίζει παρόμοια μοίρα.

Σε βίντεο και συνοδευτικό σχόλιο που ανάρτησε στην προσωπική του σελίδα στο Φέισμπουκ, ο Πήτερ Κατσάμπης, απόγονος της Καρίτσας από την Αυστραλία, φέρνει σωστά το ζήτημα στην επιφάνεια για άλλη μια φορά.
(Δείτε το βίντεο ΕΔΩ)

Ορίστε, με τα δικά του λόγια, η τραγική κατάσταση που ο ίδιος θέλει να κατακρίνει:

«Καλημέρα φίλες και φίλοι! Σήμερα βρισκόμαστε λίγο έξω από το χωριό Γεράκι, και πριν δύο χρόνια όταν ήμουνα εδώ έκανα πολλές αναρτήσεις για το θέμα του δρόμου της Καρίτσας μας. Σειρά σήμερα έχει ο δρόμος του Γερακιού που οδηγεί για το Κάστρο, για Καρίτσα, Αλεποχώρι, Αϊ-Δημήτρη.

«Δεν ξέρω αν το θέμα είναι του Δήμου ή της Περιφέρειας, αλλά αν αυτό που βλέπετε τώρα επιτρέπεται να λέγεται δρόμος θα το διακρίνετε μόνοι σας. Να τα χάλια τους!

«Ο δρόμος δεν έχει βελτιωθεί για πολλά χρόνια και όπως είπαμε οδηγεί πάνω σε αυτό το Κάστρο και σε αυτή την κωμόπολη που έχει ιστορία πάνω από 6.000 χρόνια.

«Περνάει κόσμος, καθημερινά τουρίστες και πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το χάλι. Λες και βρίσκονται σε χώρα του τρίτου κόσμου που λέει. Ελπίζω όταν αναλάβουν οι καινούργιοι να το θίξουν αυτό αμέσως γιατί με απλά λόγια είναι ένας δρόμος καρμανιόλα.

«Αίσχος και ντροπή, τι να πεις; Αυτά!»

Χωρίς αμφιβολία, η κατάσταση όπως την περιγράφει ο ομογενής από την Αυστραλία, είναι ενοχλητική για όλες τις αρμόδιες αρχές, απογοητευτική για τους ντόπιους αλλά και ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους οδηγούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις τοπικές συνθήκες. Το ερώτημα είναι τι και πότε θα γίνει κάτι γι 'αυτό;

Το να μην κάνουμε τίποτα δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή!