Follow by Email

Συνολικες προβολες

Ο καιρός στο χωριό μας

Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Η υπόθεση του επίμαχου κήπου στο Γεράκι το 1867

Το πρώτο στη σειρά από τα παλιά ενδιαφέροντα συμβόλαια του 19ου αιώνα, που έρχονται στο φως με επιμέλεια των «Οικογενειακών Δέντρων Νότιου Πάρνωνα».
Περίληψη:
Η υπόθεση του επίμαχου κήπου, όπου ο εναγόμενος Αντώνιος Δάρας  αναγνωρίζει τα δικαιώματα του ενάγοντος, Αγγελή Γερακού, να έχει πρόσβαση, να ποτίζει, ακόμη και νόμιμα να πουλήσει τον κήπο του στην Κάτω Βρύση, με μόνο περιορισμό τη μη μετακίνηση της διαχωριστικής μάνδρας, όπως αποτυπώθηκε σε συμβολαιογραφικό έγγραφο από τον Σωτήριο Α. Παπαγιαννόπουλο, συμβολαιογραφούντα ειρηνοδίκη Γερονθρών, στις 2 Ιουνίου του 1867.
Η μεταγραφή του πρωτότυπου χειρογράφου με επιμέλεια Νικόλαου Καλκάνη, Γρηγόρη Κόντου και Στέλιου  Χαγιά

Μετάφραση Δημήτρη Κατσάμπη και Νικόλαου Καλκάνη
 
Επίσημο κείμενο της υπόθεσης

Συμφωνητικόν
Εν Γεράκι του Δήμου Γερονθρών σήμερον την δευτέρα Ιουνίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού εξηκοστού εβδόμου έτους ήμερα Παρασκευήν μετά μεσημβρίαν εμφανίσθησαν εν τη ενταύθα οικία του Ιωάννου Στάϊκου υπαγόμενη εις την ενορίαn του ιερού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εν η συμβολαιογραφώ και ενώπιων εμού του συμβολαιογραφούντος ειρηνοδίκου Γερονθρών, Σωτήριου Α. Παπαγιανόπουλου κατοικοεδρευόντος ενταύθα, οι κύριοι αφενός Αντώνιος Ιωάννη Δάρας, γεωργός, και αφετέρου Αγγελής Γέρακος γεωργοκτηματίας, κάτοικοι αμφότεροι ενταύθα, μη εξαιρεταίοι, των οποίων, την ταυτότητα μ' εβεβαιώσαν οι κάτωθι μνημονευόμενοι μάρτυρες, παρουσία των οποίων  εξήτησαν, αφού τους εξήγησα την έννοια του άρθρου 173 του οργανισμού τον δικαστηρίων, την σύνταξιν του παρόντος συμφωνητικού συμβολαίου, δι'ου μοι ήτησαν να εκθέσω ότι υπαρχούσης μεταξύ των,  του πρώτου ως ενάγοντος και του δευτέρου ως εναγόμενου, διαφοράς ενώπιον του Ειρηνοδίκου Χρυσάφων περί πληρωμής δραχμών δεκαπέντε αντίτιμου διαφόρων λίθων της μάνδρας της διαχωριζούσης τους εν τι θέσει Κάτω Βρύση όριον του χωριού Γεράκι υπάρχοντας  δύο  κήπους των, εφ'ης [ενν. της διαφοράς] η υπ' αριθμόν εκατόν ενενήκοντα έτους χιλιοστού οκτακοσιοστού εξηκοστού πέμπτου απόφαση μου, κατά πρώτον, και τελευταίον, η υπ αριθμόν εκατόν εβδομήκοντα εξ παρελθόντος  έτους, ομοία αυτής, επιβάλλη  τω εναγομένω  απαλλακτικόν όρκον, συνεβιβάσθησαν οικειοθελώς και απαρεμβάστως  ως εξής: η μνησθείσα μάνδρα ουν τω εφ' ω αύτη κείται τόπω να θεωρήται από τούδε και εις το εξής  ως ιδιοκτησία του ειρημένου Aγγελή Γερακού μη δυναμένου όμως να μεταβάλλη αυτήν από την κατάσταση εν η ήδη ευρίσκεται, να δύναται δε αύθις όποτε ήθελε ποτίσει τον δηλωθέντα κήπον του να διαθέτει δε αυτόν ακωλύτως, όπως βούλεται. ο δ' Αντώνης Ιω Δάρας παραιτούμενος  πάσης επί της μάνδρας αυτής αξιώσεως, ωμολόγησεν δε ήδη ότι θεωρή ως ιδιοκτησίαν  αυτήν, του ανωτέρω Γερακού. και ούπω αμφότεροι ομολογούν ότι καταργούν την μνησθείσαν δίκην των, ομού και τας ανωτέρω αποφάσεις, ατινας κηρύσσουν ακύρους,  ως μη ούσας, μηδεμίαν έχοντες κατ’ αλλήλων απαίτησιν άλλως. Ταύτα πάντα συνομολογήθησαν και αποδεξαμένων των συμβαλλομένων, υπόμνησα αυτοίς, τον περί μεταγραφών Νόμον και των συνεπειών της παραβιάσεώς του. Διό ουν συνετάγη το παρόν, όπερ αναγνωσθεν ευκρινώς και ευηκόως, αυτών τε και των μαρτύρων, κυρίων Αναγνώστου Παπανικολάου, κτηματίου, και Δημητρίου Καραμάνου, δικαστικού κλητήρος, κατοίκων αμφοτέρων ενταύθα, γνωστών μοι, παλαιών Ελλήνων, ενηλίκων και μη εξαιρετέων, υπογράφουσιν προσηκόντως. 

Οι συμβαλλόμενοι
Αγγελής Γερακός (υπογραφή)
Αντώνιος Ι. Δαράς (υπογραφή)

Οι μάρτυρες
Αναγνώστης Παπανικολάου (υπογραφή)
Δ. Γ. Καραμάνος (υπογραφή)

Συμβολαιογρ. Ειρηνοδίκης
Σ. Παπαγιαννόπουλος (υπογραφή)

Geraki, 2/6/1867: The case of the disputed garden


The first in the series bringing to light interesting old contracts from the 1800s, researched and edited by "Family Trees of Southern Parnon". 
Précis:

The case of the disputed garden where the defendant Antonios Daras recognises the rights of the complainant Angelis Gerakos to have access, to water, and even to legally sell his garden at Kato Vrysi, the only restriction being to not alter the location of the dividing wall, as documented in the notarial deed by Sotirios A. Papagiannopoulos, notary magistrate of Geronthres, on 2 June 1867.
Transcription of original manuscript by Nikolas Kalkanis, Gregory Kontos, and Stelios Hagias
Translation by Dimitris Katsambis and Nikolas Kalkanis


Official text of the case 

Agreement

At Geraki in the Municipality of Geronthres, on  this day, Friday afternoon the second of June in the year eighteen hundred and sixty-seven, in the residence of Giannis Staikos of the parish jurisdiction of the Holy Church of the Koimisis of the Theotokos, before me Sotirios A. Papagiannopoulos, notary magistrate of Geronthres, tenant of the said residence, appeared the disputing parties Antonios Ioanni Daras, farmer,  and Angelis Gerakos, farmer-landowner, both local residents whose identity was vouched for by the undersigned attesting witnesses, in whose presence they were cross-examined, after being informed of the meaning of Article 173 of the Law relating to agency courts, the drawing up of this contract, the drafting of the current agreement through me, they request to determinate that there is a dispute between them, the first as complainant  and the second as defendant, [born] in proceedings before the magistrate of Chrysafa  on paying  fifteen drachmae being the value for various stones comprising the wall dividing two vegetable  gardens located at Kato Vrysi, within the periphery of the village of Geraki. By reason of  this dispute my Decision  No. 190 of the year 1865, in the first instance,  and lastly the Decision No. 170 of the previous year (1864), of the same facts, acquits the defendant, the contracting parties settling voluntarily and without intervention: the said wall in the said location be considered from now and forever as  property of Angelis Gerakos but without the right to alter it from its existing state, [but] be permitted to water the said garden whenever he so determines and to transfer property rights [his garden] without  any restriction, such as he would like. On the other hand,  Antonios Daras, renouncing any right  to the dividing wall, pleaded it be regarded as property of Gerakos. Both agree to terminate the said trial, the decisions be declared void, as if never issued; in other words not to have any other demand  against each other. All matters were concluded and accepted by both parties, who were reminded of the Law about the Registration in the Land Register and the consequences of breaching it.  This document was subsequently drafted, read out clearly and comprehensibly before the contracting parties and witnesses, Messrs Anagnostis Papanikolaou, landowner, and Dimitrios Karamanos, bailiff, both being local residents, known by me. The document was duly signed.

Contracting  parties 
Angelis Gerakos (signature) 
Antonios I.  Daras (signature)

Witnesses 
Anagnostis Papanikolaou (signature) 
D. G. Karamanos (signature)

Notary Magistrate
S. Papagiannopoulos (signature)

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Η αποκρυπτογράφηση παλαιών συμβάσεων ξεκλειδώνει τα μυστικά των προγόνων μας

Από τις χιλιάδες των παλαιών συμβάσεων που φυλάσσονται στο γραφείο των Γενικών Αρχείων του Κράτους στη Σπάρτη, η ερευνητική ομάδα των Οικογενειακών Δέντρων του Νότιου Πάρνωνα έχει χρηματοδοτήσει την ψηφιοποίηση 386 από ορισμένα που χρονολογούνται από την δεκαπενταετία 1867-1882.

Όλα είχαν συνταχθεί στο γραφείο του συμβολαιογράφου στο Γεράκι την εποχή εκείνη και αφορούν κατοίκους από το ίδιο το χωριό, καθώς και από τα γύρω χωριά Καρίτσα, Αλεποχώρι και Βρονταμά, και μερικά από Κοσμά, Βελωτά, Αγριάνους, Ζούπενα, Γράμμουσα, Γούβες, Μυρτιά, Βλαχιώτη και Γκιότσαλι.

Τα συμβόλαια αυτά έχουν μεγάλη αξία αφού μας δίνουν μια γεύση από τους ανθρώπους και τις συνθήκες ζωής στα μέρη μας πριν από 130 χρόνια. Όλα τα έγγραφα είναι χειρόγραφα κι έτσι η ανάγνωσή τους είναι ιδιαίτερα προκλητική. Κι όμως στην επιδίωξη να ξεκλειδώσει τα μυστικά παλαιότερων εποχών αυτό είναι το έργο που έχει θέσει η ερευνητική ομάδα των Οικογενειακών Δέντρων.

Οι αναγνώστες που επιθυμούν να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία μπορούν να ζητήσουν να έχουν πρόσβαση σε κάποιο από τα κατωτέρω έγγραφα, ίσως ένα που αφορά γνωστούς τους προγόνους, επικοινωνώντας με τον συντονιστή του έργου Στέλιο Χαγιά (sghagias@optusnet.com.au). Στη συνέχεια, αναμένεται ότι οποιαδήποτε αποκρυπτογράφηση θα τεθεί επίσης και στη διάθεση της ερευνητικής ομάδας.
Κατόπιν προβλέπεται ότι τα αποκρυπτογραφημένα έγγραφα θα προσφέρονται στα «Καριτσιώτικα Νέα» και άλλες τοπικές εκδόσεις, τόσο online όσο και του χαρτιού, έτσι ώστε να δημοσιεύονται και να μοιράζονται από ένα ευρύτερο κοινό.

Παρακαλούμε σημειώσετε ο κατάλογος που ακολουθεί διατηρεί τους αρχικούς αριθμούς που έχουν χορηγηθεί από το γραφείο Σπάρτης των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Το έργο αυτό επιχορηγείται από τον Παλλακωνικό Σύλλογο Νότιας Αυστραλίας, η υποστήριξη του οποίου αναγνωρίζεται με ευγνωμοσύνη.

Η επιλογή των συμβάσεων από 1867-1882 στην κατοχή των Οικογενειακών Δέντρων Νότιου Πάρνωνα
1
 Χρήστος Αναγνώστη Παπαδημητρίου (Βρονταμάς )
2
 Αντώνιος Ιωάννη Δάρας & Αγγελής Γερακός (Γεράκι)
15
 Παναγιώτης Γεωργίου Σάρρος (Κοσμάς)
18
 Αθανάσιος Παναγιώτη Δαράκης (Βρονταμάς )
19
 Νικόλαος Μοιρόπουλος & Διαμαντής Λαγός (Γεράκι)
21
 Χρήστος Τριανταφύλλου & Μιχαήλ Κατσάμπης (Καρίτσα)
22
 Χρυσούλα, χήρα Θεόδωρου Νικολάου Σταύρου (Κοσμάς )
28
 Μαρουλίτσα, χήρα Ιωάννη Κατσάμπη (Γεράκι )
30
 Κατερίνα, χήρα Παναγιώτη Αποστολάκου (Γούβες)
31
 Μαρουλίτσα, χήρα Ιωάννη Κατσάμπη (Γεράκι )

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Deciphering old contracts unlocks the secrets of our ancestors

Of the thousands of old contracts kept in the Sparti branch of the General Archives of Greece, the Family Trees of Southern Parnon has financed the digitising of 386 from the fifteen year period 1867-1872.  
All were drawn up in the notary office in Geraki and involve residents from that town as well as from nearby villages Karitsa, Alepochori and Vrontamas including a few from Kosmas, Velotas, Agrianous,  Zoupena, Grammousa, Gouves, Myrtia, Vlachiotis and Gkiotsali.

These documents are of great value because they provide us with a glimpse of the people and  life in our area 130 years ago. All are handwritten and deciphering them is particularly challenging.  Nonetheless that is the task the research group of the Family Trees of Southern Parnon has set itself in its pursuit of unlocking the secrets of yesteryear.
Readers wishing to assist in this process may seek to access any of the documents listed below, perhaps one involving known ancestors, by contacting the co-ordinator of the project Stelios Hagias (sghagias@optusnet.com.au).  It is then expected that any resulting deciphering will be at the disposal of the research group.
Deciphered documents will then be made available to Karitsiotika Nea and  other local publications, both online and paper, so that they  be shared by a wider audience.
Please note the list below contains the original folio numbers assigned by the Sparti office of the General Archives of Greece.
This project is sponsored by the Pan-Laconian Society of South Australia whose support is gratefully acknowledged.

The selection of contracts from 1867-1882 held by Family Trees of Southern Parnon
1.Christos Anagnosti Papadimitriou (Vrontamas)
2    Antonios Ioanni Daras & Angelis Gerakos (Geraki)
15   Panagiotis Georgiou Sarros (Kosmas)
18   Athanasios Panagioti Darakis (Vrontamas)
19   Nikolaos Moiropoulos & Diamantis Lagos (Geraki)
21  Christos Triantafyllou & Michail Katsampis (Karitsa)
22   Chrysoula the widow of Theodoros Nikolaou Stavrou (Kosmas)
28   Maroulitsa the widow of Ioannis Katsampis (Geraki)
30   Katerina the widow of Panagiotis Apostolakos (Gouves)
31   Maroulitsa the widow of Ioannis Katsampis (Geraki)

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Η Αλεξάνδρα Κατσάμπη εκλέγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο

Συγχαρητήρια στην Αλεξάνδρα Κατσάμπη, τη συγχωριανή νεοεκλεγμένη δημοτικό σύμβουλο, η οποία μετά από τη θριαμβευτική της νίκη την περασμένη Κυριακή, 18 Μαΐου, θα εκπροσωπεί την εκλογική περιφέρεια Γερονθρών στο καινούργιο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα.

Η νεαρή Καριτσιώτισσα είναι μία από 13 υποψηφίους που διεκδικήσαν τις τρεις θέσεις συμβούλου στην εκλογική περιφέρεια Γερονθρών, που περιλαμβάνει τα τέσσερα χωριά Αλεποχώρι, Γεράκι, Καλλιθέα και Καρίτσα, με έδρα το Γεράκι.

Λαμβάνοντας 490 ψήφους, περισσότερους από οποιοδήποτε απ' τους άλλους υποψήφιους στην περιφέρεια Γερονθρών, η κ. Κατσάμπη ήταν η πρώτη που χορηγήθηκε θέση στο καινούργιο συμβούλιο. Την ακολούθησαν η εν ενεργεία αντιδήμαρχος κ. Νικολέτα Χρήστου-Μιχαλούτσου (368 ψήφους) και στη συνέχεια ο κ. Γιάννης Αποστολόπουλος (284 ψήφους).

Η κ. Κατσάμπη και ο κ. Αποστολόπουλος είναι από το συνδυασμό της μείζονος αντιπολίτευσης «Κεντρική Λακωνία Δύναμη Ανάπτυξης» του κ. Φίλιππου Πήλιουρα ενώ η κ. Χρήστου-Μιχαλούτσου προέρχεται από το συνδυασμό «Σύγχρονη Κοινωνία» του επανεκλεγμένου δήμαρχου κ. Γιάννη Γρυπιώτη.

Έτσι, αν και η κ. Κατσάμπη συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους, αναμένεται με βεβαιότητα ο δήμαρχος θα επιλέξει κάποιον από το δικό του συνδυασμό, κατά πάσα πιθανότητα την κ. Χρήστου-Μιχαλούτσου, να συνεχίσει στη θέση του αντιδημάρχου Γερονθρών.

Παρακάτω τα αποτελέσματα αναλυτικά στην εκλογική μας περιφέρεια Γερονθρών που ακολουθούνται με τους σταυρούς δημοτικών συμβούλων σε κάθε περιφέρεια του Δήμου.

Εκλογική Περιφέρεια Γερονθρών
Σύγχρονη Κοινωνία Πολιτών (Ιωάννη Γρυπιώτη)

Κεντρική Λακωνία Δύναμη Ανάπτυξης 
(Φίλιππου Πήλιουρα)
Λαϊκή Συσπείρωση
(Γεωργίου Κυλάκου)
Χρήστου-Μιχαλούτσου Νικολέτα
368
εκλέγεται

Κατσάμπη Αλεξάνδρα
490
εκλέγεται
Λυσσάρης Νικόλαος  43
Αγγελέτου Ελένη
176


Αποστολόπουλος Ιωάννης
284
εκλέγεται
Μαρουδάς Χρήστος  8
Πραγαλός Θεμιστοκλής
127


 Βλάχος Ευάγγελος
265


Αντωνίου Δημήτριος
115


Αργυρίου Παναγιώτης
239

Ροζακλής Νικόλαος  34
Μανούσος Αθανάσιος
41


Μάζη Κωνσταντίνα
223